Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Efektywne gospodarowanie zasobami: siła napędowa ekologicznego rozwoju Europy

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-28
Pomimo przyjętych w Europie niezwykle ambitnych celów ekologicznych planowane jest jednocześnie generowanie 20% wzrostu z procesów przemysłowych do roku 2020. Realizacja tych pozornie sprzecznych celów w warunkach ograniczonej dostępności zasobów naturalnych wymaga priorytetowego potraktowania kwestii efektywnego gospodarowania zasobami. Pozwoli to wspomagać rozwój gospodarki przyjaznej dla środowiska, a jednocześnie stworzy szereg nowych okazji gospodarczych dla firm europejskich, w tym dla MŚP.
Efektywne gospodarowanie zasobami: siła napędowa ekologicznego rozwoju Europy
Środowisko naturalne znajduje się pod coraz większą presją ze strony rosnącego popytu i globalnej rywalizacji o surowce. Europa musi utrzymywać konkurencyjność, ale jednocześnie stać na czele działań zmierzających do rozwiązywania tych problemów w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Aby dokonać niemożliwego, UE będzie koncentrować się na efektywnym gospodarowaniu zasobami jako inicjatywie przewodniej w ramach strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. UE realizuje również plan działania na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami w Europie, który przewiduje przekształcenie europejskiej gospodarki w gospodarkę zrównoważoną do roku 2050.

Okazje dla wszystkich

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną opartą na ekologicznym rozwoju oraz model społeczeństwa wytwarzającego i udostępniającego wszystkim korzyści ekonomiczne i środowiskowe będzie oznaczać dla przedsiębiorstw europejskich nowe okazje do ograniczania kosztów materiałów i skutecznego rozwoju w warunkach coraz poważniejszych ograniczeń surowcowych i wysokich standardów ekologicznych.

Przyczyni się to również do maksymalizacji produktywności zasobów przy jednoczesnym ograniczaniu ilości pozyskiwanych surowców i generowanych odpadów. Wynikowa zmiana paradygmatu przyniesie korzyści dla bardzo różnorodnych sektorów, w tym gospodarki odpadami, produkcji przemysłowej, pozyskiwania surowców, górnictwa, produkcji żywności i rolnictwa.

Badania europejskie wskazują drogę

Zrealizowanie tych ambicji nie będzie jednak możliwe bez przełomowych badań i innowacji, toteż w tym pakiecie CORDIS Results Pack zostanie zaprezentowanych sześć projektów torujących Europie drogę ku bardziej zrównoważonej i zasobooszczędnej przyszłości. Prace projektu RESFOOD związane z sektorem spożywczym i rolnym umożliwiły opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi, który nie tylko pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, ale również pozwoli przekazywać zrównoważone rozwiązania do całego przemysłu spożywczego — od ograniczania ilości wody zużywanej do nawadniania upraw i mycia zbiorów po nowe bioczujniki do skuteczniejszego wykrywania bakterii. Z kolei w ramach projektu BIOECOSIM opracowano pionierską metodę przetwarzania obornika w bezpieczne i stabilne materiały organiczne, co pozwoli ograniczyć wpływ nawozów na środowisko i znacznie zmniejszyć zużycie surowców.

Liczne konsorcja finansowane przez UE wspomagają też rozwój współpracy Europy z innymi krajami i regionami świata. Dobrym przykładem jest tu projekt WATER4CROPS — inicjatywa współpracy pozwalająca połączyć wiedzę i doświadczenie partnerów europejskich i indyjskich w celu opracowania nowych metod oszczędzania wody w rolnictwie.

Poza nowymi technologiami budowanie bardziej samowystarczalnej i ekologicznej gospodarki wymaga też jednak dostarczenia firmom i konsumentom narzędzi i procesów pozwalających bardziej efektywnie korzystać z energii. Na przykład w ramach projektu GREENECONET opracowano platformę internetową udostępniającą narzędzia dla MŚP wspomagające definiowanie bardziej zrównoważonych modeli biznesowych. Z kolei partnerzy projektu MYECOCOST stworzyli sieć umożliwiającą firmom obliczanie kosztu ekologicznego oferowanych produktów i usług, co będzie korzystne zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów.

W najbliższych latach UE będzie nadal kłaść nacisk na ekologiczny rozwój, efektywność korzystania z surowców i przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, toteż przyszłe projekty badawcze finansowane w ramach programu Horyzont 2020 będą kontynuować działania zainicjowane przez już zakończone projekty. Z tego względu treść tego pakietu Results Pack będzie regularnie aktualizowana, aby uwzględniała najnowsze innowacje europejskie niezbędne dla sprostania najpoważniejszym wyzwaniom gospodarczym i ekologicznym, z jakimi w XXI wieku musi zmierzyć się Europa i reszta świata.
2016-10-11
Prace podziemne: zintegrowany system utylizacji urobku z drążenia tuneli
W ramach finansowanego przez UE konsorcjum DRAGON opracowano prototyp systemu umożliwiającego sprawne i opłacalne odzyskiwanie wartościowych surowców mineralnych z urobku...
2015-10-22
Wspomaganie biznesu na wsi dzięki innowacyjnym produktom z obornika
Badacze korzystający z dofinansowania UE opracowali wydajną metodę przetwarzania obornika zwierzęcego w bezpieczne i stabilne materiały organiczne, aby ograniczać wpływ nawozów na...
2015-10-02
Centralna platforma ułatwiająca MŚP ekologiczne prowadzenie działalności
Badacze korzystający z dofinansowania UE opracowali platformę internetową umożliwiającą MŚP wymianę wiedzy i najlepszych praktyk oraz korzystanie z narzędzi ułatwiających tworzenie...
2015-06-17
Nowe rozwiązania dla bezpiecznych i zrównoważonych łańcuchów żywnościowych
W ramach finansowanego ze środków UE projektu RESFOOD wprowadzono szereg innowacyjnych rozwiązań mających na celu zwiększanie wydajności i stworzenie praktycznej gospodarki o obiegu...
2015-06-17
Współpraca UE z Indiami otwiera rynek dla innowacji w zakresie efektywnego gospodarowania wodą
Badacze europejscy i indyjscy wspólnie opracowali i przetestowali nowe metody efektywnego gospodarowania wodą w rolnictwie oraz zidentyfikowali nowe okazje komercyjne dla MŚP...
2015-05-18
Opłacalny system rozliczania wykorzystania zasobów naturalnych
Sfinansowany przez UE system MYECOCOST oblicza koszt ekologiczny produktów lub usług przedsiębiorstwa, umożliwiając producentom i konsumentom podejmowanie decyzji uwzględniających...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę