Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

 
 

Siódmy program ramowy (7PR)

Strona domowa 7PR
Wspólpraca
Pomysly
Ludzie
Mozliwosci
Euratom
WCB
Euratom

Siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011)

Działania badawcze Euratom w dziedzinie energii prowadzone są na mocy Traktatu Euratom, ustanawiającego w 1957 r. Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) . Euratom jest podmiotem odrębnym pod względem prawnym od Wspólnoty Europejskiej (WE) i posiada własny program ramowy w dziedzinie badań, którego realizacja jest jednak zarządzana przez instytucje wspólnotowe.

Jakkolwiek państwa członkowskie zachowują większość kompetencji w dziedzinie polityki dotyczącej energii, pozyskiwanej zarówno ze źródeł jądrowych, jak i innych, Traktat Euratom doprowadził do znacznej harmonizacji na poziomie europejskim. Reguluje on szereg szczegółowych zadań z zakresu gospodarowania zasobami nuklearnymi i działań badawczych.

Decyzja Rady 2006/970/Euratom z dnia 18 grudnia 2006 dotycząca Siódmego Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011) [PDF] przewiduje budżet w wysokości 2.751 mln EUR , który ma być zrealizowany w okresie pięciu lat (2007-2011).

7PR Euratom obejmuje dwa powiązane programy szczegółowe, z których jeden dotyczy działań pośrednich w dziedzinie badań nad energią jądrową oraz rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem , a drugi działań bezpośrednich w dziedzinie energii jądrowej podejmowanych przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB) . WCB zostało powołane na mocy Traktatu Euratom i z biegiem czasu stało się wiodącym instytutem badań jądrowych w Europie.

Działania pośrednie Euratom zarządzane są przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych (DG RTD) Komisji . Programy szczegółowe przewidują przeznaczenie 1,947 miliarda euro na badania nad energią termojądrową oraz 287 milionów euro na rozszczepienie jądrowe i ochronę przed promieniowaniem. Na działania związane z energią jądrową realizowane przez WCB zarezerwowano 517 milionów euro. WCB jest ponadto partnerem wielu konsorcjów wdrażających działania pośrednie w dziedzinie rozszczepienia.
Celem 7PR Euratom jest podjęcie najważniejszych kwestii i wyzwań związanych z badaniami jądrowymi oraz przyczynienie się do dalszej konsolidacji europejskiej przestrzeni badawczej w sektorze energii jądrowej. Program ten wspiera jednocześnie istniejące polityki Wspólnoty i odpowiada na nowe potrzeby polityczne.

Siódmy program ramowy wzmacnia proces tworzenia masy krytycznej i nowych struktur w najważniejszych obszarach badawczych na szczeblu europejskim, a także promuje swobodny przepływ pomysłów, wiedzy i badaczy. W ujęciu ogólnym program Euratom w dziedzinie badań ukierunkowany jest na rozwój i gromadzenie wiedzy oraz zwiększanie potencjału naukowego i technicznego, a także specjalistycznych kompetencji, które mają służyć bezpieczeństwu, pewności, niezawodności, zrównoważeniu i efektywności kosztowej energii jądrowej.

Ostatnia aktualizacja: 2011-01-11