Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje prawneNiniejsza strona internetowa zawiera "Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju - CORDIS".
WAŻNA INFORMACJA PRAWNA
Informacje zawarte na tej stronie internetowej podlegają klauzuli wyłączenia odpowiedzialności i prawom autorskim.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Niniejsza witryna internetowa obejmuje informacje, a także oprogramowanie i media, które ją obsługują lub stanowią jej treść (indywidualnie i zbiorowo zwane "informacjami"), udostępnione przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej ( Urząd Publikacji ). Naszym zadaniem jest udostępnianie aktualnych i precyzyjnych informacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, staramy się wprowadzać potrzebne poprawki.

Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w związku z informacjami znajdującymi się na tej stronie internetowej. Informacje te:

 • są wyłącznie ogólne i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób ani podmiotów.
 • nie muszą być zawsze wyczerpujące, kompletne, dokładne lub zaktualizowane.
 • czasami zawierają łącza do stron zewnętrznych, nad którymi Urząd Publikacji nie ma kontroli i za które Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności.
 • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych, ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba konkretnej porady, prosimy się skonsultować z profesjonalnym doradcą).

Należy mieć na uwadze, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Dlatego też za wiążące prawnie uważa się jedynie akty prawne Unii Europejskiej opublikowane w drukowanych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Naszym celem jest ograniczenie problemów spowodowanych błędami technicznymi. Jednakże, niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być przygotowane lub zorganizowane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy lub ich skutki, wynikające z używania tej strony internetowej lub wszelkich stron zewnętrznych, do których strona ta się odwołuje.

Celem niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności nie jest naruszenie jakichkolwiek wymogów nałożonych obowiązującym prawem krajowym ani wyłączenie odpowiedzialności za kwestie, które na mocy tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

W górę

Prawa autorskie

© Unia Europejska, 1994-2017

Jeżeli nie określono inaczej, pobieranie oraz reprodukcja dokumentów lub informacji dostępnych na stronach serwisu internetowego CORDIS do celów prywatnych lub w celu niekomercyjnego lub komercyjnego rozpowszechniania jest dozwolona pod warunkiem wskazania:

 • właściciela praw autorskich:
  © Unia Europejska [agencja UE lub inna zdecentralizowana organizacja], [rok(lata)]
 • oraz źródła: CORDIS, http://cordis.europa.eu/

Powyższe zezwolenie nie obejmuje materiału tekstowego lub artystycznego (ilustracje, fotografie, materiały audio, wideo, itd.) w tym serwisie będącego własnością i oznaczonego jako własność stron trzecich. Zezwolenie na reprodukcję takich materiałów należy uzyskać bezpośrednio od właścicieli praw autorskich.

Wszystkie logotypy i znaki towarowe są wyłączone z powyższego pozwolenia ogólnego. W witrynie CORDIS wykorzystywane są ikony autorstwa GLYPHICONS.com , udostępnione na licencji Attribution 3.0 Unported wydawanej przez Creative Commons (CC BY 3.0) . Autorami ikon na stronie głównej CORDIS są Dave Gandy , Freepik , Gregor Cresnar oraz Google za pośrednictwem www.flaticon.com .

W przypadku wątpliwości dotyczących ponownego wykorzystania dokumentów lub informacji z serwisu CORDIS, wszelkie pytania dotyczące praw autorskich należy kierować w formie pisemnej do:

Urząd Publikacji
Dyrekcja ds. Zasobów i Logistyki
Dział zaproszeń do składania ofert, umów i praw autorskich
Sekcja praw autorskich i kwestii prawnych
2, rue Mercier
2985 Luksemburg
Luksemburg
E-mail: op-info-copyright@publications.europa.eu

W górę

Klauzula prywatności CORDIS

 

Wprowadzenie


Unia Europejska jest zobowiązana chronić Państwa prywatność.
Państwa dane podlegają Rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Jeśli zdarzy się, że poprosimy o podanie jakichkolwiek danych osobowych podczas korzystania z portalu CORDIS, to dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie zgodnie z niniejszą klauzulą prywatności.

Niektóre strony portalu CORDIS zawierają odnośniki do innych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i związane z nią praktyki witryn internetowych osób trzecich.

W górę

Dlaczego zbieramy i przechowujemy dane osobowe


Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu:

 • umożliwienia korzystania z określonych usług dostępnych w portalu;
 • przesyłania pocztą elektroniczną powiadomień, które użytkownik zamówił;
 • generowania informacji statystycznych o użytkownikach – takie informacje nie będą jednak wykorzystywane do identyfikowania poszczególnych użytkowników;
 • przetwarzania składanych przez użytkownika lub dotyczących go zapytań i skarg odnoszących się do portalu;
 • zarządzania portalem;
 • zapewnienia większej wygody dzięki personalizacji strony internetowej.

Dane użytkowników rejestrujących się w Serwisie Partnerzy oraz dane osobowe w rekordach projektów i wyników badań (patrz poniżej) są również gromadzone, aby umożliwić użytkownikom nawiązywanie kontaktów w celu rozpoczęcia ewentualnej współpracy lub wykorzystania wyników badań.
Takie dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktowania się z daną osobą w związku z pełnionymi przez nią funkcjami. Dlatego też przetwarzanie tych danych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem (jak np. dalsze przekazywanie, publikowanie, wykorzystywanie do celów marketingu bezpośredniego lub zapytań w związku z kwestiami innymi niż określone powyżej) jest niezgodne z prawem i może wiązać się z konsekwencjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Co pewien czas portal CORDIS zaprasza odwiedzających stronę internetową do wypełnienia kwestionariusza dotyczącego określonych aspektów serwisu. Kwestionariusze takie nie zawierają próśb o podanie danych osobowych, a jeżeli już, to podanie takich danych odbywa się tylko dobrowolnie.

W górę

Kto odpowiada za przetwarzanie danych? (Administrator)


Administratorem danych jest Kierownik serwisu EU Bookshop i pionu CORDIS Urzędu Publikacji Unii Europejskiej , z którym można się kontaktować za pośrednictwem punktu informacyjnego CORDIS .

W przypadku danych osobowych w rekordach projektów i wyników badań, dane przekazywane Unii Europejskiej do publikacji (np. informacje dotyczące udziału w projekcie B+R współfinansowanym przez UE) oraz zapisania, archiwizacji i przetworzenia, administrator wskazany jest w klauzuli prywatności „ Portalu uczestnika ”.

W górę

Jakie dane osobowe gromadzimy?


Aby zarejestrować się jako użytkownik CORDIS, w formularzu rejestracji użytkownika indywidualnego należy wypełnić następujące pola:
nazwa użytkownika, hasło, tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa i rodzaj organizacji, kraj.

Aby umożliwić witrynie CORDIS dokładniejsze poznanie potrzeb użytkownika, można wypełnić również następujące pola:
adres, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu i faksu, preferencje językowe, płeć, grupa wiekowa, obszar zainteresowań dotyczący badań, preferowana tematyka, główny cel korzystania z portalu CORDIS.

Niżej wymienione serwisy portalu CORDIS wymagają podania dodatkowych danych osobowych:

 • Serwis Partnerzy: nieobowiązkowo – specjalizacja, umiejętności i kompetencje, infrastruktury badawcze organizacji, sieci społecznościowe, hiperłącza do projektów, wyniki, publikacje i wiadomości, identyfikacja jako KPK. W zależności od ustawień prywatności użytkownika, mogą być widoczne dla innych użytkowników listy zaproszeń do partnerstwa, kontakty, grupy i rekomendacje.
 • CORDIS Wire: obowiązkowo – dane osoby polecającej lub pracodawcy (imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu i adres e-mail). Informacje te są wymagane w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usługi. Nie są one przekazywane osobom trzecim. Kontakt z osobami polecającymi następuje tylko wtedy, gdy konieczne jest bardziej szczegółowe wyjaśnienie danych rejestracyjnych użytkownika.
 • Powiadomienia e-mail: nieobowiązkowo – obszary zainteresowań określane poprzez zaznaczenie / wybór z listy preferowanych obszarów zainteresowań, mianowicie wiadomości, wydarzeń nt. badań UE oraz B+R i innowacji.

W górę

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?


Zgromadzone dane osobowe są traktowane jako poufne i wykorzystywane jedynie przez odpowiednie zespoły Urzędu Publikacji oraz jego podwykonawców do celów przewidzianych w niniejszej klauzuli prywatności.
Jeśli użytkownik zarejestruje się w Serwisie Partnerzy, jego dane będą widoczne dla pozostałych użytkowników, którzy mogą wykorzystać je do nawiązania kontaktu z danym użytkownikiem.
Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego i nie stanowią dla portalu CORDIS przedmiotu zainteresowania z handlowego punktu widzenia.

Mogą być jednak przekazywane instytucjom odpowiedzialnym za monitorowanie, kontrolę lub wykonywanie czynności ustawowych przewidzianych przepisami prawa UE, np. do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub zespołów prowadzących dochodzenia administracyjne.

W górę

Jak długo przechowujemy Państwa dane?


Dane osobowe są przechowywane tak długo jak użytkownik jest zarejestrowany w serwisach CORDIS.

Zarejestrowani użytkownicy, którzy nie logowali się do żadnego z serwisów CORDIS przez okres 2 lat, otrzymują wiadomość pocztą elektroniczną informującą o tym, że profil i dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte, jeśli użytkownik nie zaloguje się w przeciągu kolejnego miesiąca.

W górę

W jaki sposób można uzyskać dostęp, sprawdzić poprawność lub w razie potrzeby poprawić swoje dane?


Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania kopii wszelkich swoich danych osobowych będących w posiadaniu portalu w celu ich poprawiania lub zaktualizowania.

Można zażądać usunięcia swoich danych rejestracyjnych, o ile nie istnieją żadne nierozwiązane kwestie. Usuwając swoje dane użytkownik kończy korzystanie ze związanych z nimi usług i traci prawo dostępu do nich.

Chcąc uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, można to zrobić samemu w trybie online albo kontaktując się z punktem informacyjnym CORDIS .

Przed udzieleniem dostępu do danych lub przed wprowadzeniem w nich zmian podejmiemy uzasadnione czynności, aby pomóc użytkownikowi w weryfikacji jego tożsamości.

W górę

W jaki sposób uniemożliwiamy osobom nieupoważnionym dostęp lub wykorzystanie danych osobowych użytkowników?


W celu ochrony danych osobowych użytkowników, uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do nich i zagwarantowania, że są one właściwie wykorzystywane, stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne.
Posiadający dostęp do danych osobowych członkowie naszego personelu są zobowiązani chronić te dane zgodnie z niniejszą klauzulą prywatności.

Choć nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych przez Internet, do obsługi pewnych usług oferujemy bezpieczne, szyfrowane protokoły https.

Odpowiedzialność za zachowanie poufności własnego hasła i danych spoczywa na użytkowniku. Użytkownik nie będzie proszony o podanie swojego hasła (za wyjątkiem logowania się w witrynie).

W górę

Co uznajemy za niedopuszczalne zachowanie?


W niektórych interaktywnych serwisach portalu CORDIS, zwłaszcza w Serwisie Partnerzy, użytkownicy mogą podawać bardziej szczegółowe informacje o sobie i innych użytkownikach. Zespół CORDIS może usuwać takie informacje, jeśli zostaną one uznane za sprzeczne z interesem serwisu lub użytkownika.

Niedopuszczalne treści i zachowania to, między innymi: informacje promocyjne o wyraźnie handlowym charakterze, oszczercze lub obraźliwe komentarze, przypadki naruszenia praw autorskich.

Nadużycia można zgłaszać bezpośrednio w danym serwisie lub kontaktując się z punktem punktem informacyjnym CORDIS . Obsługa portalu dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej usunąć niedopuszczalne treści.

W górę

Z kim należy się kontaktować w razie pytań lub skarg


Jeżeli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub skorygować je, powinien skontaktować się z administratorem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie za pośrednictwem punktu informacyjnego CORDIS .

W przypadku danych osobowych w rekordach projektów i wyników badań, proszę sprawdzić w klauzuli prywatności „ Portalu uczestnika

W razie konfliktu skargi można kierować do inspektora ochrony danych Komisji lub Europejskiego Inspektora Ochrony Danych .

W górę

Dane osobowe w rekordach projektów i wyników badań


Niektóre bazy danych CORDIS mogą zawierać dane osobowe przekazane Unii Europejskiej do publikacji (np. informacje o udziale w projekcie B+R współfinansowanym przez UE). W kontekście przejrzystości nowoczesnej administracji publicznej oraz w celu ułatwienia dostępu do osób zaangażowanych w badania naukowe współfinansowane przez UE, portal CORDIS publikuje dane kontaktowe uczestników tego typu projektów badawczych. Informacje takie uznawane są za „informacje dostępne publicznie” w rozumieniu Decyzji Komisji 2006/291/WE , Euratom z 7 kwietnia 2006 w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji i są publikowane przez portal CORDIS w dobrej wierze, zgodnie z treściami przekazanymi Komisji Europejskiej.

Takie dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktowania się z daną osobą w związku z pełnionymi przez nią funkcjami. Dlatego też przetwarzanie tych danych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem (jak np. dalsze przekazywanie, publikowanie, wykorzystywanie do celów marketingu bezpośredniego lub zapytań w związku z kwestiami innymi niż określone powyżej) jest niezgodne z prawem i może wiązać się z konsekwencjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku opublikowania danych osobowych użytkownika w kontekście badań współfinansowanych ze środków unijnych, informacje dotyczące przetwarzania tych danych można znaleźć w klauzuli prywatności „Portalu uczestnika” i podlegają one zasadom określonym w powiadomieniach DPO-978 , dostępnych w Rejestrze inspektora inspektora ochrony danych Komisji Europejskiej.

W górę

Informacje techniczne


Pliki cookie

Pliki cookie zawierają informacje przesyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i są przez nią przechowywane. Informacje te są potem odsyłane do serwera, za każdym razem, kiedy przeglądarka wysyła do serwera żądanie przesłania strony internetowej. Dzięki temu serwer może identyfikować i śledzić przeglądarkę internetową.

Portal może wykorzystywać zarówno pliki cookie dla danej sesji lub stałe pliki cookie. Pliki cookie dla danej sesji umożliwiają monitorowanie drogi, którą podąża użytkownik podczas przeglądania portalu i służą do analizy ruchu w sieci lub tymczasowego zapisywania stanu usługi.
Stałe pliki cookie umożliwiają rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty, na przykład po to, by przechować jego nazwę wykorzystywaną do logowania.

Pliki cookie dla danej sesji są kasowane z komputera użytkownika w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookie pozostają na komputerze do momentu ich skasowania lub gdy minie określony dla nich termin wykorzystania.

Portal nie zezwala na stosowanie plików cookie osób trzecich.

Pliki dziennika

Portal może gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

informacje o komputerze użytkownika, wizytach na stronie i o jej wykorzystaniu (w tym adres IP, położenie geograficzne, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty, ilość wyświetleń stron, ścieżka i szczegóły nawigacji w portalu). Żadna z tych informacji nie jest wykorzystywana w celu zidentyfikowania tożsamości użytkownika.

Polityka powiadomień e-mail

Polityka portalu zakłada wysyłanie do użytkownika tylko takich powiadomień e-mail, jakie użytkownik wybrał. Powiadomienia e-mail z portalu CORDIS zawierają informacje, który z serwisów jest nadawcą wiadomości i jak można zmienić swoje preferencje dotyczące powiadomień.

W wyjątkowych sytuacjach użytkownik może otrzymać powiadomienie na przykład zawierające istotne ogłoszenie o charakterze ogólnym lub informację o istotnych zmianach w serwisie CORDIS , z którego użytkownik korzysta.

Na tyle, na ile jest to możliwe, adresy poczty elektronicznej nie są publikowane na stronach CORDIS w sposób umożliwiający automatyczne pobieranie adresów i wykorzystywanie ich przez nadawców niechcianych wiadomości, czyli spamu Dzięki formularzowi kontaktowemu (MailAnon) użytkownicy mogą wysyłać wiadomości nie znając adresu odbiorcy.

W górę

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę