Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacja prawna


Wyłączenie odpowiedzialności

Witryna zawiera informacje oraz oprogramowanie i media, które służą do jej obsługi lub są jej nośnikami (pojedynczo i łącznie zwane „Informacjami”), udostępniane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej w imieniu Komisji Europejskiej. Naszym celem jest dostarczanie bieżących i precyzyjnych informacji. Otrzymując sygnały o ewentualnych błędach staramy się je korygować.

Niemniej Urząd Publikacji nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z materiałami zawartymi w niniejszej witrynie. Materiałami tymi są:

 • Informacje o charakterze ogólnym, których przedmiotem nie są określone okoliczności dotyczące jakiejkolwiek konkretnej osoby fizycznej czy podmiotu.
 • Niekoniecznie są wyczerpujące, kompletne, precyzyjne czy aktualne.
 • Czasami zawierają linki prowadzące do witryn zewnętrznych pozostających poza kontrolą Urzędu Publikacji, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 • Nie stanowią porady profesjonalnej ani prawnej (jeżeli użytkownik potrzebuje konkretnej porady, należy zawsze zwracać się do wykwalifikowanego profesjonalisty).

Zwracamy uwagę, że nie ma możliwości zagwarantowania, iż dokument dostępny online odzwierciedla dokładnie oficjalnie przyjęty tekst. Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie drukowane lub od dnia 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne w witrynie EUR-Lex) jest autentyczny i obowiązujący prawnie.

Staramy się minimalizować zakłócenia będące następstwem błędów technicznych. Niemniej niektóre dane lub informacje w naszej witrynie mogą być utworzone lub uporządkowane w formie plików bądź formatów, które nie są pozbawione błędów i nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że praca naszego serwisu nie zostanie przerwana lub w inny sposób zakłócona z powodu tego rodzaju problemów. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy lub ich następstwa powstałe w związku z korzystaniem z witryny lub jakichkolwiek witryn zewnętrznych, do których odsyła za pomocą linków.

Wyłącznie odpowiedzialności nie stoi w sprzeczności z jakimikolwiek wymaganiami ustanowionymi na mocy właściwego prawa krajowego ani nie ma na celu wyłączenia odpowiedzialności w zakresie, w jakim jest to niemożliwe w świetle tegoż prawa.

W górę

Prawa autorskie

© Unia Europejska, 1994-2017

O ile nie określono inaczej, pobieranie i kopiowanie do celów osobistych lub dalszego niekomercyjnego albo komercyjnego rozpowszechniania dokumentów oraz informacji dostępnych w witrynie CORDIS jest dozwolone pod warunkiem zamieszczenia następującej adnotacji:

Przyznane wyżej zezwolenie nie obejmuje żadnych materiałów tekstowych ani artystycznych (rysunki, zdjęcia, materiały audio-wizualne itp.) w tej witrynie, opisanych jako przedmiot praw własności osób trzecich. W tych okolicznościach zezwolenie na kopiowanie tego rodzaju materiałów należy uzyskać od odpowiedniego właściciela praw autorskich.

Wszelkie logo i znaki towarowe są wyłączone z wyżej wspomnianego ogólnego zezwolenia. W witrynie CORDIS wykorzystywane są ikonki pochodzące z biblioteki GLYPHICONS.com i udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported (CC BY 3.0) .

W razie wątpliwości pytania dotyczące ponownego wykorzystania dokumentów lub informacji CORDIS należy kierować pocztą e-mail na adres: op-info-copyright@publications.europa.eu

W górę

Ochrona danych osobowych

Wprowadzenie

Unia Europejska jest zobowiązana chronić prywatność użytkownika. Dane użytkownika są objęte Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Jeśli zdarzy się, że poprosimy o podanie jakichkolwiek danych osobowych podczas korzystania z witryny CORDIS, to dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie zgodnie z niniejszą klauzulą prywatności.

Niektóre strony witryny CORDIS zawierają odnośniki do innych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i związane z nią praktyki witryn internetowych osób trzecich.

W górę

Dlaczego zbieramy i przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane w celu:

 • umożliwienia korzystania z określonych usług dostępnych w witrynie;
 • przesyłania pocztą elektroniczną powiadomień, które użytkownik zamówił;
 • generowania informacji statystycznych o użytkownikach – takie informacje nie będą jednak wykorzystywane do identyfikowania poszczególnych użytkowników;
 • przetwarzania składanych przez użytkownika lub dotyczących go zapytań i skarg w związku z witryną;
 • zarządzania witryną;
 • zapewnienia użytkownikowi większych korzyści wynikających z personalizacji witryny.

Dane użytkowników rejestrujących się w serwisie Partnerzy oraz dane osobowe w rekordach projektów i wyników badań (patrz poniżej) są również gromadzone, aby umożliwić użytkownikom nawiązywanie kontaktów w celu rozpoczęcia ewentualnej współpracy lub wykorzystania wyników badań.
Takie dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktowania się z daną osobą w związku z pełnionymi przez nią funkcjami. Dlatego też przetwarzanie tych danych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem (jak np. dalsze przekazywanie, publikowanie, wykorzystywanie do celów marketingu bezpośredniego lub zapytań w związku z kwestiami innymi niż określone powyżej) jest niezgodne z prawem i może wiązać się z konsekwencjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Co pewien czas CORDIS zaprasza odwiedzających witrynę do wypełnienia kwestionariusza dotyczącego określonych aspektów serwisu. Kwestionariusze takie nie zawierają próśb o podanie danych osobowych, a jeżeli już, to podanie takich danych odbywa się tylko dobrowolnie.

W górę

Kto odpowiada za przetwarzanie danych? (Administrator)

Administratorem danych jest Kierownik EU Bookshop i pionu CORDIS z ramienia Urzędu Publikacji Unii Europejskiej , z którym można się kontaktować za pośrednictwem punktu informacyjnego CORDIS .

W przypadku danych osobowych w rekordach projektów i wynikach badań, danych przekazywanych Unii Europejskiej do publikacji (np. informacje dotyczące udziału w projekcie B+R finansowanym przez UE) oraz ich zapisywania, archiwizowania i przetwarzania, administrator wskazany jest w klauzuli prywatności portalu dla uczestników .

W górę

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Aby zarejestrować się jako użytkownik CORDIS, serwis Moje konto wymaga wypełnienia następujących pól: hasło, imię, nazwisko, adres e-mail i preferowany język.

Niżej wymienione serwisy witryny CORDIS wymagają podania dodatkowych danych osobowych:

 • Serwis Partnerzy: specjalizacja, umiejętności i kompetencje, infrastruktury badawcze organizacji, sieci społecznościowe, hiperłącza do projektów, wyniki, publikacje i wiadomości, identyfikacja jako KPK. W zależności od ustawień prywatności użytkownika, mogą być widoczne dla innych użytkowników listy zaproszeń do partnerstwa, kontakty, grupy i rekomendacje.
 • CORDIS Wire: osoba kontaktowa: tytuł, imię i nazwisko*, adres e-mail* i numer telefonu; dane organizacji: nazwa organizacji*, witryna organizacji, ulica, kod pocztowy, miasto i kraj*. Dane są wymagane w celu informowania użytkowników o źródle wiadomości i wydarzeń zgłaszanych za pośrednictwem aplikacji.
 • Prenumerata magazynów: imię i nazwisko lub nazwa organizacji*, rodzaj organizacji*, stanowisko w organizacji*, dziedziny badawcze będące przedmiotem zainteresowania*, adres pocztowy do wysyłki magazynów: ulica*, kod pocztowy*, miasto* i kraj*.

W górę

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Zgromadzone dane osobowe są traktowane jako poufne i wykorzystywane jedynie przez odpowiednie zespoły Urzędu Publikacji oraz jego podwykonawców do celów przewidzianych w niniejszej klauzuli prywatności.
Jeśli użytkownik zarejestruje się w serwisie Partnerzy lub Wire jego dane będą widoczne dla pozostałych użytkowników, którzy mogą wykorzystać je do nawiązania kontaktu z użytkownikiem.
Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego i nie stanowią dla serwisu CORDIS przedmiotu zainteresowania z handlowego punktu widzenia.

Mogą być jednak przekazywane instytucjom odpowiedzialnym za monitorowanie, kontrolę lub wykonywanie czynności ustawowych przewidzianych przepisami prawa UE, np. do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub zespołów prowadzących dochodzenia administracyjne.

W górę

Jak długo przechowujemy dane użytkowników?

Dane osobowe są przechowywane tak długo jak użytkownik jest zarejestrowany w serwisach CORDIS.

Zarejestrowani użytkownicy, którzy nie logowali się do żadnego z serwisów CORDIS przez okres 2 lat, otrzymują wiadomość pocztą elektroniczną informującą o tym, że profil i dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte, jeśli użytkownik nie zaloguje się w przeciągu kolejnego miesiąca.

W górę

W jaki sposób można uzyskać dostęp, sprawdzić poprawność lub w razie potrzeby poprawić swoje dane?

Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania kopii wszelkich swoich danych osobowych będących w posiadaniu serwisu w celu ich poprawiania lub zaktualizowania.

Można zażądać usunięcia swoich danych rejestracyjnych, o ile nie istnieją żadne nierozwiązane kwestie. Usuwając swoje dane użytkownik kończy korzystanie ze związanych z nimi usług i traci prawo dostępu do nich.

Chcąc uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, można to zrobić samodzielnie w trybie online albo kontaktując się z punktem informacyjnym CORDIS .

Przed udzieleniem dostępu do danych lub przed wprowadzeniem w nich zmian podejmiemy uzasadnione czynności, aby zweryfikować tożsamość użytkownika.

W górę

W jaki sposób uniemożliwiamy osobom nieupoważnionym dostęp lub wykorzystanie danych osobowych użytkowników?

W celu ochrony danych osobowych użytkowników, uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do nich i zagwarantowania, że są one właściwie wykorzystywane, stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne.
Posiadający dostęp do danych osobowych członkowie naszego personelu są zobowiązani chronić te dane zgodnie z niniejszą klauzulą prywatności.

Choć nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych przez internet, do obsługi pewnych usług oferujemy bezpieczne, szyfrowane protokoły (https).

Odpowiedzialność za zachowanie poufności własnego hasła i danych spoczywa na użytkowniku. Użytkownik nie będzie proszony o podanie swojego hasła (za wyjątkiem logowania się w witrynie).

W górę

Co uznajemy za niedopuszczalne zachowanie?

W niektórych interaktywnych serwisach witryny CORDIS, zwłaszcza w serwisie Partnerzy, użytkownicy mogą podawać bardziej szczegółowe informacje o sobie i innych użytkownikach. Zespół CORDIS może usuwać takie informacje, jeśli zostaną one uznane za sprzeczne z interesem serwisu lub użytkownika.

Niedopuszczalne treści i zachowania to, między innymi: informacje promocyjne o wyraźnie handlowym charakterze, oszczercze lub obraźliwe komentarze, przypadki naruszenia praw autorskich.

Nadużycia można zgłaszać bezpośrednio w danym serwisie lub kontaktując się z punktem informacyjnym CORDIS . Obsługa witryny dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej usunąć niedopuszczalne treści.

W górę

Z kim należy się kontaktować w razie pytań lub skarg?

Jeżeli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub skorygować je, powinien skontaktować się z administratorem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie za pośrednictwem punktu informacyjnego CORDIS .

W przypadku danych osobowych w rekordach projektów i wynikach badań, proszę sprawdzić w klauzuli prywatności Portalu uczestnika .

W razie konfliktu, skargi można kierować do inspektora ochrony danych Komisji lub European Data Protection Supervisor .

W górę

Dane osobowe w rekordach projektów i wyników badań

Niektóre bazy danych CORDIS mogą zawierać dane osobowe przekazane Unii Europejskiej do publikacji (np. informacje o udziale w projekcie B+R finansowanym przez UE). W kontekście przejrzystości nowoczesnej administracji publicznej oraz w celu ułatwienia dostępu do osób zaangażowanych w badania naukowe finansowane przez UE, serwis CORDIS publikuje dane kontaktowe uczestników tego typu projektów badawczych. Informacje takie uznawane są za „informacje dostępne publicznie” w rozumieniu Decyzji Komisji 2006/291/WE , Euratom z 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji i są publikowane przez serwis CORDIS w dobrej wierze, zgodnie z treściami przekazanymi Komisji Europejskiej.

Takie dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktowania się z daną osobą w związku z pełnionymi przez nią funkcjami. Dlatego też przetwarzanie tych danych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem (jak np. dalsze przekazywanie, publikowanie, wykorzystywanie do celów marketingu bezpośredniego lub zapytań w związku z kwestiami innymi niż określone powyżej) jest niezgodne z prawem i może wiązać się z konsekwencjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku opublikowania danych osobowych użytkownika w kontekście badań finansowanych ze środków UE, informacje dotyczące przetwarzania tych danych można znaleźć w klauzuli prywatności portalu dla uczestników .

W górę

Analityka internetowa i pliki dziennika

Witryna może gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:
informacje o komputerze użytkownika, wizytach w witrynie i o jej wykorzystaniu (w tym adres IP, położenie geograficzne, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty, ilość wyświetleń stron, ścieżka i szczegóły nawigacji w witrynie). Żadna z tych informacji nie jest wykorzystywana w celu zidentyfikowania tożsamości użytkownika.

W górę

Polityka powiadomień e-mail

Polityka witryny zakłada wysyłanie do użytkownika tylko takich powiadomień e-mail, jakie użytkownik wybrał. Powiadomienia e-mail z witryny CORDIS zawierają informacje, który z serwisów jest nadawcą wiadomości i jak można zmienić swoje preferencje dotyczące powiadomień.

W wyjątkowych sytuacjach użytkownik może otrzymać powiadomienie na przykład zawierające istotne ogłoszenie o charakterze ogólnym lub informację o istotnych zmianach w serwisie CORDIS , z którego użytkownik korzysta.

Na tyle, na ile jest to możliwe, adresy poczty elektronicznej nie są publikowane na stronach CORDIS w sposób umożliwiający automatyczne pobieranie adresów i wykorzystywanie ich przez nadawców niechcianych wiadomości, czyli spamu. Dzięki formularzowi kontaktowemu (MailAnon) użytkownicy mogą wysyłać wiadomości nie znając adresu odbiorcy.

W górę

Pliki cookie

Pliki cookie zawierają informacje przesyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i są przez nią przechowywane. Informacje te są potem odsyłane do serwera, za każdym razem, kiedy przeglądarka wysyła do serwera żądanie przesłania strony internetowej. Dzięki temu serwer może identyfikować i śledzić przeglądarkę internetową.

Witryna może wykorzystywać zarówno pliki cookie dla danej sesji lub stałe pliki cookie. Pliki cookie dla danej sesji umożliwiają monitorowanie drogi, którą podąża użytkownik podczas przeglądania witryny i służą do analizy ruchu w sieci lub tymczasowego zapisywania stanu usługi.
Stałe pliki cookie umożliwiają rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty, na przykład po to, by przechować jego nazwę wykorzystywaną do logowania.

Pliki cookie dla danej sesji są kasowane z komputera użytkownika w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookie pozostają na komputerze do momentu ich skasowania lub gdy minie określony dla nich termin wykorzystania.

Witryna nie zezwala na stosowanie plików cookie osób trzecich.

W górę

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-15

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę