Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Yttrande från Regionkommittén av den 12 april 2000 om "Meddelande från kommissionen � Mot ett europeiskt område för forskningsverksamhet" (KOM(2000) 6 slutlig)

Download application/msword (20480)

Record Number: 1555 / Last updated on: 2000-10-24
Category: poli