Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Mot ett europeiskt område för forskningsverksamhet" (KOM(2000) 6 slutlig)

Download application/msword (77824)

Record Number: 1556 / Last updated on: 2000-10-24
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top