Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Slutrapport til Europaparlamentet och Rådet enligt artikel 8 i rådets beslut 94/78/EG om upprättande av ett lerårigtprogram för utveckling av gemenskapens statistik över forskning, utveckling och innovation. - KOM(2001) 489 slutlig

Download application/pdf (173332)

Record Number: 1678 / Last updated on: 2001-09-17
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top