Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Innovation i en kunskapsstyrd ekonomi - KOM(2000) 567 slutlig

Download application/pdf (65223)

Record Number: 1680 / Last updated on: 2001-09-24
Category: poli