Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: ULKEN D EURATOM-GKSS, D, EURATOM-GKSS, D
Bibliografische Referenz: EUR 375 D, BFR 50, 1963
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989101032000 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de