Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: MAHN C, EURATOM-IPP, D;RINGLER H, EURATOM-IPP, D;WIENECKE R, EURATOM-IPP, D;WITKOWSKI S, EURATOM-IPP, D;ZANKL G EURATOM-IPP, D, EURATOM-IPP, D
Bibliografische Referenz: ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUNG, PP 1002-1007, 1964. EUR 664 MF D, 1964
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989103005300 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de