Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: BELITZ H J, EURATOM-KFA/BBC, D;KUGLER E EURATOM-KFA/BBC, D, EURATOM-KFA/BBC, D
Bibliografische Referenz: EUR 2550 D, 1965 P. 48, BFR 60
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989104019400 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de