Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: LANG W EURATOM-GES. F. KERNFORSCHUNG, D, EURATOM-GES. F. KERNFORSCHUNG, D
Bibliografische Referenz: EUR 3014 MF D, 1966. KFK 394 P. 26, BFR 24
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989104081400 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de