Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: TH AACHEN T.H. AACHEN, D, T.H. AACHEN, D
Bibliografische Referenz: EUR 2993 D, 1966 P. 332, BFR 425
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989104098700 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de