Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: GKSS GKSS, D, GKSS, D
Bibliografische Referenz: EUR 3066 D, 1966 P. 102, BFR 150
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989104129800 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de