Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: THEIMER O EURATOM-IPP, D, EURATOM-IPP, D
Bibliografische Referenz: EUR 3222 MF D, 1966 P. 71, BFR 90.
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989105007900 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de