Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: MAHN C, EURATOM-IPP, D;RINGLER H, EURATOM-IPP, D;ZANKL G EURATOM-IPP, D, EURATOM-IPP, D
Bibliografische Referenz: EUR 3413 MF D, 1967 P. 43, BFR 90.
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989105031400 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de