Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: LENGYEL L L EURATOM-IPP, D, EURATOM-IPP, D
Bibliografische Referenz: EUR 3449 MF D, 1967 P. 21, BFR 90.
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989105059600 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de