Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: KRUPP KRUPP, D, KRUPP, D
Bibliografische Referenz: EUR 3460 D, 1967 P. 48, BFR 70
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989105069800 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de