Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: HIMMELSTEIN P, NUKEM, D;PLOEGER F, NUKEM, D;SCHAEFER L, NUKEM, D;VIETZKE H NUKEM, D, NUKEM, D
Bibliografische Referenz: EUR 3467 D, 1967 P. 14, BFR 40
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989105069900 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de