Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: BARLEON L, EURATOM-GFK, D;BAYER A, EURATOM-GFK, D;BRUECKNER C, EURATOM-GFK, D;BURKART K, EURATOM-GFK, D;KUHN D, EURATOM-GFK, D;KUSSMAUL G, EURATOM-GFK, D;MEISTER H, EURATOM-GFK, D;STEGEMANN D EURATOM-GFK, D, EURATOM-GFK, D
Bibliografische Referenz: EUR 3581 MF D, 1967 P. 26, BFR 90
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989105137300 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de