Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: GKSS GKSS, D, GKSS, D
Bibliografische Referenz: EUR 3745 D, 1968 - 106 P., BFR 150.
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989106042900 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de