Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: BAGGE E, GKSS, D;FISCHER E GKSS, D, GKSS, D
Bibliografische Referenz: EUR 3913 D, 1968 - 210 P., BFR 275.
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989106106700 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de