Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: BURCK E, JRC-ISPRA;HUFSCHMIDT W, JRC-ISPRA;DE CLERCQ E JRC-ISPRA, JRC-ISPRA
Bibliografische Referenz: EUR 4040 D, 1968 - 82 P., BFR 125.
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989106113900 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de