Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: BECKEY H D, UNIV. BONN (GERMANY);HILT E, UNIV. BONN (GERMANY);KRONE H UNIV. BONN (GERMANY), UNIV. BONN (GERMANY)
Bibliografische Referenz: EUR 4194, D (1968) - 32 P., BFR 50.
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989107026000 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de