Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: LANG E JRC-PETTEN, JRC-PETTEN
Bibliografische Referenz: EUR 5106 D, 1974 - 32 P., BFR 50.
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989112033700 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de