Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: KWO EURATOM JOINT ENTERPRISE: KWO, D, EURATOM JOINT ENTERPRISE: KWO, D
Bibliografische Referenz: EUR 5315 D, 1974 - 62 P., BFR 125.
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989113044100 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de