Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: GRANIER J P, ;SAAB A E,
Bibliografische Referenz: PHYSICOCHEMICAL BEHAVIOUR OF ATMOSPHERIC POLLUTANTS. PROCEEDINGS OF THE 2ND EUROPEAN SYMP. HELD IN VARESE/I, SEPT. 29 - OCT. 1, 1981. PUBL. BY: REIDEL PUBLISHING CO., DORDRECHT, NL. (EUR 7624 D-E-F)
Datensatznummer: 1989120043465 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en,fr