Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: BRASS A M, L'AIR LIQUIDE, F AND HOESCHST A.G., FRANKFURT/MAIN, D;BRYSELBOUT J, L'AIR LIQUIDE, F AND HOESCHST A.G., FRANKFURT/MAIN, D;BARTHELEMY H, L'AIR LIQUIDE, F AND HOESCHST A.G., FRANKFURT/MAIN, D;KOENIG J, L'AIR LIQUIDE, F AND HOESCHST A.G., FRANKFURT/MAIN, D;BUECHSENSCHUETZ R L'AIR LIQUIDE, F AND HOESCHST A.G., FRANKFURT/MAIN, D, L'AIR LIQUIDE, F AND HOESCHST A.G., FRANKFURT/MAIN, D
Bibliografische Referenz: EUR 7446 MF D/F, P. 161, BFR 240, 1981
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989120053300 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,fr