Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: CAEMMERER D, G.S.T, D;NICLAUSS M, G.S.T, D;SCHINKE H G.S.T, D, G.S.T, D
Bibliografische Referenz: EUR 7597 MF D (351 P.), E (311 P.), VOL. 2, BFR 480, 1981
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989120065500 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en