Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: PIATIER A, CEC LUXEMBOURG;CEC CEC LUXEMBOURG, CEC LUXEMBOURG
Bibliografische Referenz: INTERNAL DOCMENT OF DG XIII/A1, D, E, F, 254 P, FREE OF CHARGE, 1982.
Datensatznummer: 1989120903900 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en,fr