Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: RICKUS E, BATTELLE-INST. E.V., FRANKFURT, D;BONNET D, BATTELLE-INST. E.V., FRANKFURT, D;EGLE H, BATTELLE-INST. E.V., FRANKFURT, D;JAEGER K H, BATTELLE-INST. E.V., FRANKFURT, D;LUKE U BATTELLE-INST. E.V., FRANKFURT, D, BATTELLE-INST. E.V., FRANKFURT, D
Bibliografische Referenz: EUR 8146 MF D, P. 82, BFR 120, 1982
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989121054000 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de