Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: ANDERS D, ;AHLF J,
Bibliografische Referenz: "IRRADIATION TECHNOLOGY", PROCEEDINGS OF AN INTERNATIONAL TOPICAL MEETING, GRENOBLE/F, SEPT. 28-30, 1982, PUBL. BY: D. REIDEL PUBLISHING CO., DORDRECHT, NL, (EUR 8429 D-E-F).
Datensatznummer: 1989121091110 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en,fr