Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: FINGER H, DAIMLER-BENZ AG, STUTTGART, D;ECKE K, DAIMLER-BENZ AG, STUTTGART, D;JUNGBAUER L, DAIMLER-BENZ AG, STUTTGART, D;HEUER J DAIMLER-BENZ AG, STUTTGART, D, DAIMLER-BENZ AG, STUTTGART, D
Bibliografische Referenz: EUR 8505 MF D/E, P. 113, BFR 240, 1983
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989121126800 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en