Community Research and Development Information Service - CORDIS

Additional information

Authors: ZHOU DELIN, ;ZHUANG YOUXIANG, ;ZHAO ZHIXIANG, ;YU BAOSHENG, ;GU FUHUA, ;LIU JICAI, ;ZHOU ENCHEN, ;ZHOU CHUMMEI, ;YAN YIMING, ;LIU YILI, ;ZHANG ZHUOLIANG, ;HE JINCHANG, ;LI XIANGCHENG, ;LI MIANFENG,
Bibliographic Reference: "NUCLEAR DATA FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY", PROCEEDINGS OF THE INT. CONF., HELD AT ANTWERP/B, SEPT. 6-10, 1982. PUBL. BY: D. REIDEL PUBLISHING COMPANY, DORDRECHT, NL, (EUR 8355 E-F).
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top