Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: LADOUSSE A, ;WABLE F, ;RAYMOND B, ;DE TURCKHEIM N,
Bibliografische Referenz: "ENERGY FROM BIOMASS". 2ND EC CONF., YORK, BERLIN, SEPT. 20-23, 1982, PUBL. 1983 BY: APPLIED SCIENCE PUBLISHERS, LONDON AND NEW (EUR 8245 D-E-F, 1983).
Datensatznummer: 1989121953519 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en,fr