Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: SCHOEFFLER G ETABLISSEMENTS BONNET S.A., VILLEFRANCHE, F, ETABLISSEMENTS BONNET S.A., VILLEFRANCHE, F
Bibliografische Referenz: "ENERGY SAVING IN BUILDINGS", RESULTS OF THE CEC R&D AND DEMONSTRATION PROGRAMMES, 1979-1983, PROCEEDINGS OF THE INT. SEMINAR, THE HAGUE/NL, NOV. 14-16, 1983. PUBL. 1984 BY: D. REIDEL PUBLISHING CO, DORDRECHT, NL. (EUR 9150 D-E).
Datensatznummer: 1989122079884 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en,fr