Community Research and Development Information Service - CORDIS

Additional information

Authors: BELYAKOV V A, ;DINABURG L B, ;DOINIKOV N I, ;KALININ V V, ;KORNAKOV E V, ;KOSTENKO A I, ;KRASNOV S V, ;KRIVCHENKOV Y M, ;MALKOV A A, ;MALYSHEV I F, ;MONOSZON N A, ;MURATOV V P, ;SABANSKY I I, ;SADAKOV S N, ;SPIRCHENKO Y V, ;TROKHACHEV G V, ;CHURAKOV G F, ;FILATOV O G, ;YAKUBOVSKY V G,
Bibliographic Reference: IN: FUSION TECHNOLOGY 1988. PROCEEDINGS OF THE 15TH SYMPOSIUM ON FUSION TECHNOLOGY, UTRECHT (NL), SEPT., 19-23, 1988, PUBL. 1989, BY: ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM (NL), (EUR 12184 EN), VOL. 1 AND 2, PP. 1471-1475
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top