Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: TH AACHEN THAAACHEN, D, THAAACHEN, D
Bibliografische Referenz: EUR 5132 D, 1974 - 62 P., BFR 85.
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989201003600 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de