Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: VANDELOISE R, INICHAR (BELGIQUE).;INICHAR INICHAR (BELGIQUE)., INICHAR (BELGIQUE).
Bibliografische Referenz: INICHAR BULTEC MINES NO: 108, 1966, PP.2413-2436, REPRINTED AS RECEUIL RECHERCHE CHARBON NO: 08, D, F, 1966.
Datensatznummer: 1989201800800 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,fr