Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: HORSTMANN D, MPI,;KELLER H, MPI,;KRISCH A, MPI,;KUDIELKA H, MPI,;MPI MPI,, MPI,
Bibliografische Referenz: EUR 5288 D, 1975 - 90 P., BFR 205.
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989202018000 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de