Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: HOMBER G, THA (D).;SCHMIDTMANN E, THA (D).;THA THA (D)., THA (D).
Bibliografische Referenz: EUR 6335 D, MF, 78 P., BFR 90, 1979.
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989205900700 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de