Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: DUCHENE J M, CERCHAR;CERCHAR CERCHAR, CERCHAR
Bibliografische Referenz: PROCEEDINGS OF ROUND TABLE MEETING ON "COKE OVEN TECHNIQUES", LUXEMBOURG, OCTOBER 2-3, 1978, PUBL. AS REPORT: EUR 6306, 1979, D-E-F PP 207-220.
Datensatznummer: 1989206008900 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en,fr