Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: HOESCH HOESCH, HOESCH
Bibliografische Referenz: MICROFICHE REPORT: EUR 6291, 1980, D P. 93, BFR 180
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989206023900 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de