Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: CEC, CEC, IRSID;IRSID CEC, IRSID, CEC, IRSID
Bibliografische Referenz: PROCEEDINGS OF A CONF., PARIS, OCT. 5-8, 1981. "TECHNICAL SESSIONS", PUBL. AS EUR 7347 MF D-E-F, VOL. 2, 453 PAGES, BFR 600, 1982
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989208020800 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en,fr