Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: HERMES E, GERMANISCHER LLOYD.;HANSEN H J, GERMANISCHER LLOYD.;GERMANISCHER LLOYD GERMANISCHER LLOYD., GERMANISCHER LLOYD.
Bibliografische Referenz: PROCEEDINGS OF A CONF., PARIS, OCT. 5-8, 1981. "TECHNICAL SESSIONS", PUBL. AS EUR 7347 MF D-E-F, VOL. 2, 420 PAGES, BFR 600, 1982
Datensatznummer: 1989208021300 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en,fr