Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: MPI, MPI, CRM, CREUSOT-LOIRE, BSC;CRM, MPI, CRM, CREUSOT-LOIRE, BSC;CREUSOT LOIRE, MPI, CRM, CREUSOT-LOIRE, BSC;BSC MPI, CRM, CREUSOT-LOIRE, BSC, MPI, CRM, CREUSOT-LOIRE, BSC
Bibliografische Referenz: EUR 7890 MF D/E/F, P. 72, BFR 120, 1983
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989210012100 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en,fr