Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: BRAEKMAN DANHEUX C, ULB.;BETTENS B, ULB.;HERMANS C, ULB.;ULB ULB., ULB.
Bibliografische Referenz: PROCEEDINGS OF ROUND TABLE MEETING: "CHEMICAL AND PHYSICAL VALORIZATION OF COAL", LUXEMBOURG/L, NOV. 24, 1983. PUBL. AS: EUR 9118 D-E-F, BFR 450, 1984
Datensatznummer: 1989210047100 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de,en,fr