Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: VDEH, VDEH, HOESCH HUETTENWERKE, KRUPP, THYSSEN;HOESCH, VDEH, HOESCH HUETTENWERKE, KRUPP, THYSSEN;KRUPP, VDEH, HOESCH HUETTENWERKE, KRUPP, THYSSEN;THYSSEN VDEH, HOESCH HUETTENWERKE, KRUPP, THYSSEN, VDEH, HOESCH HUETTENWERKE, KRUPP, THYSSEN
Bibliografische Referenz: EUR 9967 MF D, PP 176, BFR 300, 1986
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989212019000 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de