Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: BERVE J, KRUPP;KRUPP KRUPP, KRUPP
Bibliografische Referenz: EUR 10520 MF D, PP 122, BFR 1300, 1986
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989213007200 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de