Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: KOLTERMANN M HOESCH STAHL AG, HOESCH STAHL AG
Bibliografische Referenz: EUR 11165 MF D, P. 64, BFR 150, 1987
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989214010401 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de