Forschungs- & Entwicklungsinformationsdienst der Gemeinschaft - CORDIS

Zusätzliche Angaben

Autoren: COEN G, VDEH, D;OBERHOFF D VDEH, D, VDEH, D
Bibliografische Referenz: EUR 11064 MF D, PP 96, ECU 4.00, 1988
Verfügbarkeit: Can be ordered online
Datensatznummer: 1989214028700 / Zuletzt geändert am: 1987-01-01
Kategorie: publication
Verfügbare Sprachen: de